Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

szkolauczuc
3458 fc68 500
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
szkolauczuc
(...) balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
szkolauczuc
3670 7f70
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
szkolauczuc
3714 7fa5
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
szkolauczuc
4456 8686
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
szkolauczuc
4679 ca2a
Reposted fromtakasytuacja takasytuacja
szkolauczuc
4721 315e 500
dreams!
Reposted fromtakasytuacja takasytuacja
5583 c595
Reposted fromMisscorday Misscorday
szkolauczuc
Reposted fromsm0k1nggnu sm0k1nggnu
szkolauczuc
5161 2026
Reposted fromfoods foods

May 21 2015

szkolauczuc
Reposted fromdobby dobby viagreysanatomy greysanatomy
szkolauczuc
7903 7f9f
Reposted fromdobby dobby viagreysanatomy greysanatomy
szkolauczuc
2448 d8ac
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagreysanatomy greysanatomy
szkolauczuc

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing
1346 eaae 500
Reposted fromnewfruits newfruits
szkolauczuc
Jaki jest dzisiaj dzień? - zapytał Puchatek. Dzisiejszy - mruknął Prosiaczek. To mój ulubiony! - z radością powiedział Puchatek.
— Alan Alexander Milne
Reposted frominpassing inpassing
szkolauczuc
szkolauczuc
Za 6 tys. zł to pracuje złodziej albo idiota
— Bieńkowska
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl